polityka prywatności

Od dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie nowe Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych. Zmianie ulega Polityka prywatności, aby przekazać kluczowe informacje o tym jak chronimy i przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, w tym m.in. w jakich celach oraz jakie przysługują Pani/Panu w związku z tym prawa prosimy o zapoznanie się z poniższym dokumentem:

Polityka prywatności Szkoły Ewangelizacji Świętego Andrzeja w Polsce

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (zwanego dalej: RODO) oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 (Dz.U. 2018 poz. 1000) niniejszym informujemy, że:

1) Administratorem danych osobowych jest – Szkoła Ewangelizacji Świętego Andrzeja - Biuro Krajowe z siedzibą w Stryszawie, Dom Zakonny Zmartwychwstańców CEiM Wzgórze Miłosierdzia 34-205 Stryszawa 589, zwana dalej SESA.

2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a. rejestracji uczestników w kursach, rekolekcjach oraz innych wydarzeniach organizowanych przez SESA poprzez wypełnienie przez uczestnika formularza rejestracyjnego na stronie www.nowaewangelizacja.eu  oraz na dedykowanym formularzu zapisów przekazanym w innej formie;

b. umożliwienia kontaktu z uczestnikami kursów, rekolekcji oraz innych wydarzeń organizowanych przez SESA w celu wysyłania pocztą elektroniczną wiadomości dotyczących organizacji kursów, rekolekcji oraz innych wydarzeń organizowanych przez SESA;

c. umożliwienia kontaktu za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych (tj. sms, mms, połączenie telefoniczne) z uczestnikami kursów, rekolekcji oraz innych wydarzeń organizowanych przez SESA;

d. przesyłania w formie newslettera informacji dotyczących kursów, rekolekcji oraz innych wydarzeń organizowanych przez SESA;

e. bieżącej działalności SESA (dane dotyczące szkół lokalnych, członków SESA, osoby wpisane na listy mailingowe).

3) Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

a. w zakresie danych, o których mowa w art. 221 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.) – konieczność przetwarzania danych dla wykonania usługi w zakresie przeprowadzenia kursów, rekolekcji oraz innych wydarzeń organizowanych przez SESA [art. 6 ust. 1 lit. b RODO],

b. w pozostałym zakresie – dobrowolna zgoda [art. 6 ust. 1 lit. a RODO];

4) Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będzie SESA w zakresie niezbędnym do organizacji kursów, rekolekcji oraz innych wydarzeń organizowanych przez SESA;

5) Dane osobowe, które uzyskaliśmy na podstawie Pana/Pani zgody będą przetwarzane przez czas prowadzenia działalności przez SESA, jednak nie później niż do czasu cofnięcia Pana/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe uzyskane poprzez wypełnienie formularza zapisu na kursów, rekolekcji oraz innych wydarzeń organizowanych przez SESA(pkt 1a i 1b) będą przechowywane przez okres 2 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym dane wydarzenie się odbyło, a nie później niż do czasu złożenia przez Pana/Panią żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu co do ich przetwarzania.

6) Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazane podmiotom, które świadczą usługi niezbędne dla przeprowadzenia kursów, rekolekcji oraz innych wydarzeń organizowanych przez SESA, tj. punktom noclegowym, szkołom lokalnym itp.

7) Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych można dokonać między innymi kontaktując się ze SESA pod adresem biuro.sesa@nowaewangelizacja.eu . Podanie przez Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych może spowodować niemożność uczestniczenia w pewnych działaniach SESA.

8) Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani narusza postanowienia RODO;

9) Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak i w sposób inny niż zautomatyzowany.